Duan, Xiaoxiao, School of Foreign Studies, Hebei University, Baoding, Hebei, China, China