Liu, Qiang, nha University, Incheon 22212, Republic of Korea