Huang, Chengxin, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China.