Kamal, A. H. M., Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Bangladesh, Bangladesh