Wu, Guangjie, School of Mechanical Engineering, Chongqing Three Gorges University, Chongqing, China